0
ลด 10%
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษา หรือคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการวัดคุม และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1008) ในระดับ ปวช. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3100-0106) ในระดับปวส. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงการพัฒนาระบบการควบคุมประเภทต่างๆ ในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลมอัด ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) และการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อีกทั้งมีใบปฏิบัติงานประกอบการทดลองด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์
บทที่ 2 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์และวงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น
บทที่ 3 วาล์วในระบบนิวแมติกส์และวงจรควบคุมกระบอกสูบ
บทที่ 4 การกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และวงจรควบคุมระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ
บทที่ 5 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์แบบควบคุมลำดับงานต่อเนื่อง
บทที่ 6 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบคาสเคดในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 7 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจิสเตอร์ในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 8 อุปกรณ์จับยึดด้วยระบบสุญญากาศและอุปกรณ์หยิบจับ
บทที่ 9 อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
บทที่ 10 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้าแบบต่างๆ
ฯลฯ

คำนิยม
ปัจจุบันระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หนังสือ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในปัจจุบันให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงตลอดจนค้นคว้าและมีการทดลองใช้กับงานจริง เป็นสื่อนวัตกรรมที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดการเรียนการสอนดร. ประเวศร์ เดี่ยววานิช- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803262 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 17 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน