0
นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย
นโยบายต่างประเทศต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

สารบัญ

- ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย : บทนำ
- นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียต่อไทย
- นโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซีย
- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
- บทสรุป

คำนิยม
สิ่งสําคัญซึ่งยากจะหาได้จากงานศึกษาค้นคว้าในแนวนี้โดยทั่วไป คือ มุมมองของผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักการทูตที่ทรงคุณความรู้ทางวิชาการ (scholar-diplomat) เช่น อดีตเอกอัครราชทูต สุรพงษ์ ชัยนาม ผู้เขียนหนังสือชุดนี้ "ทฤษฎี" และ "ปฏิบัติ" จําเป็นจะต้องไปด้วยกันเสมอ...ในการศึกษาค้นคว้าผู้เขียนได้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิ (primary sources) ประกอบกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในฐานะนักปฏิบัติดังกล่าวเป็นหลัก หนังสือชุดนี้จึงมีคุณค่าอันหาได้ยากยิ่ง แม้กระทั่งในปัจจุบันดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของโครงการวิจัยชุดนี้อยู่ที่ผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทในฐานะนักการทูต...จึงเป็นผู้ที่ได้รู้เห็น มีส่วนร่วม และติดตามอยู่ในวงในของฝ่ายที่เป็นภาคปฏิบัติโดยตรง งานวิจัยยังได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเอกสารชั้นต้นซึ่งเป็นเอกสารภายในของกระทรวงการต่างประเทศและของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง...และนําข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นเหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยสายตาแหลมคมของนักวิจัยผู้เป็นนักการทูตที่เข้าใจบริบทและเกมการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างดีรศ. ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์
ชุดหนังสือของท่านทูตสุรพงษ์ไม่เพียงแต่ให้มุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากนักการทูตโดยตรง แต่ยังจะช่วยให้เกิดบทสนทนาและการถกเถียง ที่ย่อมจะมีส่วนในการขยับขยายเส้นขอบฟ้าทางวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต ทั้งยังเชื่อมโยงโลกทางวิชาการกับโลกปฏิบัติเข้าด้วยกัน โดยไม่ละทิ้งการตั้งคําถามเชิงวิพากษ์ต่อนโยบายต่างประเทศของไทยผศ. ดร.จิตติภัทร พูนขำ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159978 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 21 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน