0
นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน
จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือ และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุในมิติด้านการใช้ความเร็วจากการชับขี่เป็นหลัก ผนวกกับการใช้เทคนิคการสื่อสารด้านการรณรงค์ในศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "นโยบายสาธารณะในการรณรงค์เพื่อจัดการความเร็วทางถนน" ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางการรับมือ และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุในมิติด้านการใช้ความเร็วจากการขับขี่เป็นหลัก ผนวกกับการใช้เทคนิคการสื่อสารด้านการรณรงค์ในศาสตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เพื่อใช้สื่อสารไปยังบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรอิสระ รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อร่วมกันตระหนักถึงแก่นของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน เพราะปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันจัดการและประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
บทที่ 3 นโยบายสาธารณะของไทยในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากความเร็วทางถนน
บทที่ 4 ภาคี เครือข่าย การรณรงค์จัดการความเร็วทางถนน
บทที่ 5 กระบวนการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากความเร็วทางถนน
บทที่ 6 สื่อและประสิทธิผลของสื่อในการรณรงค์จัดการความเร็วทางถนน
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
บทที่ 8 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164820890 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน