0
บรมสูตร
สูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด จึงเรียกว่า "บรมสูตร" ซึ่งได้นำมาเรียบเรียงเขียนไว้ในเล่มนี้ เพื่อให้ผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสได้จับพระไตรปิฎกมาอ่านวิเคราะห์ ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อน้อมไปสู่ภาคปฏิบัติ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระไตรปิฎกนับเป็นจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยมาจากพระพุทธเจ้า 82,000 พระธรรมขันธ์จากภิกษุ 2,000 ระธรรมขันธ์ (ขุ.เถร.ไทย.26/1027/508) โดยแบ่งออกเป็นเล่มได้ จำนวน 45 เล่ม และเป็นพระสูตร 25 เล่ม นับว่าเกินครึ่งของพระไตรปิฎก นับว่ามีสาระทั้งย่อ ธรรมดาและพิสดารจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ (พระอภิธรรม) แล้วแปรสภาพออกมาเป็นภาษา เรื่องราว เพื่อให้ตรงกับนิสัย จริตของผู้ฟังให้เข้าใจ ให้น้อมนำไปปฏิบัติได้ทันที แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมดก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด จึงเรียกว่า "บรมสูตร" ซึ่งได้นำมาเรียบเรียงเขียนไว้ในเล่มนี้ เพื่อให้ผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสได้จับพระไตรปิฎกมาอ่านวิเคราะห์ ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อน้อมไปสู่ภาคปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาททุกระดับได้อีกด้วย

สารบัญ

บทนำ กุญแจไขบรมสูตร
- พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
- พระพุทธเจ้าสอนอะไร

บรมสูตรที่ ๑ : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- ประวัติความเป็นมา
- พุทธรูปปางปฐมเทศนา : ธรรมจักรมุทรา
- สาระของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- อริยสัจ 4 กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระโสดาบัน
- ญาณ 3
ฯลฯ

บรมสูตรที่ ๒ : พรหมชาลสูตร ข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ
- ประวัติความเป็นมา
- สาระของพรหมชาลสูตร
- จูฬศีล ศีลระดับต้น
- มัชฌิมศีล ศีลระดับกลาง มีสภาพรักษาได้ยากกว่าจูฬศีล
- มหาศีล ศีลระดับสูง มีภาพละเอียดประณีต
ฯลฯ

บทสรุป : สังเคราะห์หลักธรรมในบรมสูตร

บรรณานุกรม

คำนิยม
"หนังสือเรื่องบรมสูตรนับว่าเป็นกุญแจไขไปสู่ประตู เข้าไปสู่ในพระสัทธรรม 3 ประการนี้ หวังว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ผู้มุ่งหน้าต่อการปฏิบัติในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี..."สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อุปสมมหาเถระ)- เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
"...หลังจากได้อ่านหนังสือเรื่องบรมสูตร เห็นว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะแก่การนำมาเผยแผ่ให้กับประชาชน นิสิต นักศึกษาที่สนใจศึกษาด้านพระสุตตันตปฎก ทางสำนักวิชาการ จึงได้นำหนังสือเล่มนี้เข้าโครงการบริหารวิชาการ..."พระครูสุนทรสังฆพินิต, ดร.- ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
"...พระสูตรทั้งหลายมีความงดงามด้านภาษาและอรรถรถ (สภาวะ) เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ดีแล้ว (วิ.อ.1/263 มจร.) บรมสูตร ที่ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ ได้เขียนเรียบเรียงมาอย่างดี มีความงดงามทั้งภาษาและอรรถเช่นกัน..."รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164490949 (-ไม่ระบุ) 112 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน