0
บุคคลสำคัญในอาเซียน : ชุดประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน (PDF)
เรียนรู้ รู้จัก และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย ทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประเทศสมาชิก ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน "บุคคลสำคัญในอาเซียน" ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวบุคคลที่สำคัญที่ควรค่าแก่จดจำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้านทั้งข้อมูลพื้นฐานและเกร็ดความรู้มากมายและเพื่อให้รู้ว่าอาเซียนคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรต่อไปในอนาคตทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์

สารบัญ

- ไทย Thailand
- มาเลเซีย Malaysia
- ฟิลิปปินส์ Phillppines
- สิงคโปร์ Singapore
- อินโดนีเซีย Indonesia
- บรูไนดารุสซาลาม Brunei Darusaram
- เวียดนาม Vietnam
- ลาว Laos
- เมียนมาร์/พม่า Myanmar
- กัมพูชา Cambodia
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220004 (PDF) 74 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน