0
ลด 30%
บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 3
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนังสือ87.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 3" นี้ เป็นนวัตกรรมการสอนเรื่องค่านิยมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรุ่นเยาว์ได้ซึมซาบทักษะการอ่านอย่างเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องค่านิยมไปพร้อม ๆ กัน นำเสนอผ่านนิทานและเรื่องเล่าที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อสอนบทเรียนด้านศีลธรรมให้เกับเด็ก ๆ พร้อมทั้งมีคำถามและกิจกรรมหลากรูปแบบเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความห่วงใย
บทที่ 2 ความมีน้ำใจ
บทที่ 3 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
บทที่ 4 ความซื่อสัตย์
บทที่ 5 ความเคารพ
บทที่ 6 มิตรภาพ
บทที่ 7 ความพยายาม
บทที่ 8 ความสามัคคี

- เฉลยคำตอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831173 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 210 x 298 x 3 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับValue Books 3
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Star Publishing Pte., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน