0
ลด 30%
บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 5
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนังสือ87.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 5" นี้ เป็นนวัตกรรมการสอนเรื่องค่านิยมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรุ่นเยาว์ได้ซึมซาบทักษะการอ่านอย่างเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องค่านิยมไปพร้อม ๆ กัน นำเสนอผ่านนิทานและเรื่องเล่าที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อสอนบทเรียนด้านศีลธรรมให้เกับเด็ก ๆ พร้อมทั้งมีคำถามและกิจกรรมหลากรูปแบบเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความกระตือรือร้น
บทที่ 2 ความอุตสาหะ
บทที่ 3 ความเห็นใจ
บทที่ 4 วาจาสัตย์
บทที่ 5 น้ำใจนักกีฬา
บทที่ 6 ความเอาใจใส่
บทที่ 7 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
บทที่ 8 ความแน่วแน่

- เฉลยคำตอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831197 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 210 x 298 x 2 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับValues Book 5
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Star Publishing Pte., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน