0
ลด 30%
บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 6
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนังสือ87.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 6" นี้ เป็นนวัตกรรมการสอนเรื่องค่านิยมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรุ่นเยาว์ได้ซึมซาบทักษะการอ่านอย่างเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องค่านิยมไปพร้อม ๆ กัน นำเสนอผ่านนิทานและเรื่องเล่าที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อสอนบทเรียนด้านศีลธรรมให้เกับเด็ก ๆ พร้อมทั้งมีคำถามและกิจกรรมหลากรูปแบบเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การยอมรับผู้อื่น
บทที่ 2 การให้อภัย
บทที่ 3 การขอบคุณ
บทที่ 4 ความอดทน
บทที่ 5 ความซื่อสัตย์
บทที่ 6 ความยืดหยุ่น
บทที่ 7 การพึ่งพาตนเอง
บทที่ 8 การอยู่ร่วมกัน

- เฉลยคำตอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831203 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 210 x 298 x 3 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับValue Book 6
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Star Publishing Pte., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน