0
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน : ครูทุกคนทำได้ไม่ยาก
จุดเริ่มต้นของการวิจัยในชั้นเรียนที่แท้จริง น่าจะเกิดขึ้นเพราะครูเป็นสำคัญ กล่าวคือ เกิดขึ้นเพราะความคิดและจิตใจของครูที่มีความต้องการ ความปรารถนาดีต่อศิษย์ ต่อผู้ปกครอง ประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในการพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ผู้เขียนได้ปรับชื่อหนังสือเป็น “ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน : ครูทุกคนทำได้ไม่ยาก” และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาให้มากขึ้น โดยได้เพิ่มกรณีตัวอย่างการเลือกใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสรุปและกรณีตัวอย่างรายงานการวิจัยฉบับสรุป เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

    ในปัจจุบันนี้ ครูยังคงให้ความสนใจเรียนรู้และปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนทำการวิจัยของครูมากขึ้น จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยของครูของหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ มีข้อสังเกตว่า ครูให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อการคัดเลือกมากขึ้น แต่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมีจำนวนไม่มากพอ ครูจึงควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น

    การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจะสัมฤทธิ์ผลได้มากขึ้นหากครูใช้หลักการเรียนรู้แบบ “เปิดกระจกหกด้านในตนเอง” อย่างสม่ำเสมอกล่าวคือ เปิดตา โดยการอ่านแนวคิด ทฤษฎี ดูกรณีตัวอย่างการวิจัยให้มากขึ้น เปิดหู โดยการฟังบรรยาย ข้อแนะนำจากผู้รู้ และผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ เปิดปาก เพื่อซักถามในประเด็นที่สงสัย ใคร่อยากรู้ ร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้และเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เปิดหัว เพื่อคิดวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ คิดเลือกนวัตกรรมและนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เปิดใจ พร้อมยินดีรับฟัง ฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะต่อผลงานวิจัยของตนเองจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย เปิดโอกาส โดยเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ทั้งในฐานะผู้นำเสนอผลงานวิจัยหรือผู้เข้าร่วมเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้อื่น หากครูทำได้เช่นนี้ก็จะมีศักยภาพในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างงานวิจัย
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
บทที่ 4 ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน
บทที่ 5 การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน
บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163483683 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2001
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน