0
ปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google For Education
การจัดการการศึกษายุค 4.0 ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสำหรับครูในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเนื้อหาหลักจะเป็นการนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Google for Education มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นการเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงทักษะในการใช้งานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของครูที่มีความหลากหลาย เครื่องมือที่นำมาใช้ต้องมีความง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อนแต่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของครูได้

    สำหรับเนื้อหาที่นำเสนอจะเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละเครื่องมือ ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นเว็บไซต์สำหรับรายวิชาสอนของครู

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive
บทที่ 3 สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Drive
บทที่ 4 สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms
บทที่ 5 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338550 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน