0
ประชาคมอาเซียน มายาคติและความเป็นจริง (Asean Community : Myth and Reality)
เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง "อาเซียน" เพื่อผลักดันให้เป้าหมายของการสร้างประชาคมที่ให้ความสำคัญกับคนภายในรัฐดังที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประชาคมอาเซียน มายาคติและความเป็นจริง (Asean Community : Myth and Reality)" เล่มนี้ เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง "อาเซียน" เพื่อผลักดันให้เป้าหมายของการสร้างประชาคมที่ให้ความสำคัญกับคนภายในรัฐดังที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน มีความเป็นไปได้ มีผลพวงจากการจัดรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมที่สถานีวิทยุจุฬาฯ ระหว่างปี ค.ศ. 2014-2015 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในปลายปี 2015 ผู้เขียนได้ปรับแก้สำนวนพูดมาเป็นภาษาเขียนแต่ยังคงรักษาความเรียบง่ายและไม้เน้นภาษาวิชาการมากจนเกินไป

    โดยจัดแบ่งเป็น 3 ภาค ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านอย่างต่อเนื่องเพราะในแต่ละบทจะเป็นการพิจารณาแยกแต่ละประเด็น ได้แก่ ภาคที่ 1 ว่าด้วยอาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาค และภาคที่ 3 ประเด็นปัญหาในการบูรณาการอาเซียน

สารบัญ

ภาคที่ 1 อาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาค ASEAN as a Regional Organization
1. ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน (The Significance of ASEAN Charter)
2. ปทัสถานเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน (ASEAN Norms of Non-Interference in Internal Affairs)
3. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 และบทบาทของ Track 2 ในการสรา้งประชาคมอาเซียน (24th ASEAN Summit and the Role of Track Two in the Building of ASEAN Community)
ฯลฯ

ภาคที่ 2 ประเทศคู่เจรจาและความเป็นแกนกลางของอาเซียน Dialogue Partners and ASEAN Centrality
7. อาเซียนและประเทศคู่เจรจา : ญี่ปุ่น (ASEAN and Its Dialogue Partner : Japan)
8. ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาค (ASEAN-U.S. Relations and Its Implications for Regional Architecture)
9. ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกับอาเซียน (Trans-Pacific Partnership and ASEAN)

ภาคที่ 3 ประเด็นปัญหาในการบูรณาการอาเซียน Issues in ASEAN Regionalism and Integration
12. ประเด็นสิทธิมนุษยชนและหลักการความรับผิดชอบในการปกป้อง (R2P) ในอาเซียน
13. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียนจากมุมมองของภาคประชาสังคม (Human Rights Promotion in ASEAN : Civil Society Organizations' Perspectives)
14. การประชุมสุดยอดอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 5 (The Fifth GMS Summit, December 2014)
ฯลฯ

คำนิยม
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 เป็นต้นมา มีงานวิจัยทางวิชาการจำนวนไม่น้อยที่เน้นการวิเคราะห์หรือประเมินความสำเร็จและอุปสรรคการก้าวสู่ประชาคมทั้งสามเสาหลัก แต่งานวิชาการในลักษณะที่เข้าถึงประชาชนและครอบคลุมทั้งสามมิติยังคงเป็นที่ต้องการ ผลงานชิ้นนี้เป็นความพยายามของ "ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์" ผู้ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า สอนและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นเวลากว่าสามทศวรรษ ที่มุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้อย่างครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนเมื่อสิ้นปี ค.ศ.2015 และในประเด็นความสำเร็จและข้อท้าทายในแต่ละเสาหลักของประชาคมอาเซียนศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา ไม่มีปรากฏการณ์เรื่องใดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจะพร้อมใจกันยืนยันในความสำเร็จมากเท่ากับอาเซียน และไม่มีกรอบและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศอันใดที่รัฐบาลของทุก ๆ ประเทศในภูมิภาคจะแสดงท่าทีว่ามีความร่วมใจที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเป็นสถาบันเท่ากับอาเซียน แต่อาเซียนสำเร็จจริงไหม อาเซียนสร้างความแตกต่างที่เป็นผลสำเร็จในเรื่องใดขึ้นมาบ้าง ผลประโยชน์อันเกิดจากความสำเร็จของอาเซียนตกอยู่ที่ใคร และเมื่ออาเซียนขยายตัวออกจากกรอบการเป็นสมาคมของความร่วมมือระหว่างรัฐมาเป็นประชาคมเพื่อความร่วมมือระหว่างประชาชนภายในภูมิภาคด้วย ความรู้ความเข้าใจว่าอาเซียนทำงานอย่างไร กรอบหลักการและกลไกรองรับต่าง ๆ ของอาเซียนเปิดโอกาสเพียงใดให้แก่ประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและร่วมมือกันผลักดันความเปลี่ยนแปลง ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ควรรู้ เพราะถ้าหากปราศจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องเหล่านี้ในสังคมวงกว้างเสียแล้ว ประชาชนก็ยังไม่สามารถเป็นเจ้าของอาเซียน และอาเซียนก็ยังไม่เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างประชาชนได้จริงรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164682795 (ปกอ่อน) 330 หน้า
ขนาด: 156 x 230 x 23 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน