0
ประชาธิปไตยดิจิทัล
ประกอบด้วย คำนิยามและแนวคิดประชาธิปไตย ประชาธิปไตยดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ แอปพลิเคชันให้ข้อมูลเชิงแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ผู้เขียน วีระ เลิศสมพร
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาเกี่ยวกับคำนิยามและแนวคิดประชาธิปไตย ประชาธิปไตยดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ แอปพลิเคชันให้ข้อมูลเชิงแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ต รัฐบาลดิจิทัล ข้อเสนอแนะแนวทางประชาธิปไตยดิจิทัลประเทศไทย และการเคลื่อนไหวทางสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

    เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหมู่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการทางด้านสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และท่านผู้อ่านโดยทั่วไป ไม่มากก็น้อย สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เขียนคาดหวังว่าจะได้รับการพิจารณานำไปเสริมแนวทาง ยุทธศาสตร์ และแผนที่มีอยูให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เกิดการขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยดิจิทัลประเทศไทยไปในทิศทางบวกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

สารบัญ

บทที่ 1 คำนิยาม
บทที่ 2 อินเทอร์เน็ตกับประชาธิปไตย
บทที่ 3 แนวคิดประชาธิปไตยดิจิทัล (ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิก)
บทที่ 4 ประชาธิปไตยดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ
บทที่ 5 แอปพลิเคชันให้ข้อมูลเชิงแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
บทที่ 6 การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ 7 รัฐบาลดิจิทัล
บทที่ 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บทที่ 9 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
บทที่ 10 ข้อเสนอแนะแนวทางประชาธิปไตยดิจิทัลประเทศไทย
บทที่ 11 การเคลื่อนไหวทางสังคมออนไลน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339656 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน