0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) (เล่มเล็ก)
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถึง (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 34 ก หน้า 19 ฯลฯ
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563) (เล่มเล็ก)" เล่มนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถึง (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 และได้แก้ไข พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และ พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาตในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พร้อมกฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย ขนาดเล็ก พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษา
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

- บัญชีแนบท้าย
- หมายเหตุ
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธิพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
- กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604157 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 104 x 143 x 18 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน