0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) (ปกแข็ง)
พร้อมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) พร้อมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฏหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก และนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในการนำกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพื่อการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลให้มีจำนวนที่ลดลง รวมทั้งเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งอีกด้วย โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีจารณาความแพ่ง

ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604164 (ปกแข็ง) 332 หน้า
ขนาด: 190 x 268 x 24 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน