0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขล่าสุด
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)" เล่มนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 140 (2) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระาชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 2 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 16 วรรคสอง, มาตรา 19, และมาตรา 171 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ภาค 1 บททั่วไป
- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
- หมวด 3 อุทธรณ์
ฯลฯ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 เขตอำนาจศาล
- หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
- หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164976658 (ปกแข็ง) 376 หน้า
ขนาด: 193 x 265 x 21 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน