0
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง) (ปกแข็ง)
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 รอประกาศราชกิจจานุเบกษา และได้นำระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 แก้ไขล่าสุด มารวบรวมไว้

    ในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 เมษายน 2560 นอกจากนี้ยังได้นำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2548 มารวมไว้ด้วย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
- ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ภาค 2 ความผิด
ภาค 3 ลหุโทษ

- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการทำงาน บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164856578 (ปกแข็ง) 832 หน้า
ขนาด: 156 x 220 x 42 มม.
น้ำหนัก: 1055 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน