0
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ...
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พร้อมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม


ภาค 3 ลหุโทษ
- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306926 (ปกอ่อน) 740 หน้า
ขนาด: 103 x 144 x 33 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน