0
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก) จัดพิมพ์ล่าสุด 2563
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 1 (18) มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 วรรคสอง วรรคสาม ฯลฯ
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก) จัดพิมพ์ล่าสุด 2563" เล่มนี้ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 1 (18) มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
- ลักษณะที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
- ลักษณะที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ฯลฯ

ภาค 3 ลหุโทษ
- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโชยน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัญค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165656269 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 10 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน