0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก)
แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หนังสือ95.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง50.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับ 19) พ.ศ. 2551   สำหรับมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่งเติมก็ได้อ้างอิงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่งเติมและกฎหมายที่แก้ไขไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สารบัญ

-พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
-พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-ข้อความ
บรรพ 1 หลักทั่วไป
-ลักษณะ 1 บทเบ็ดเตล็ดทั่วไป
-ลักษณะ 2 บุคคล
-ลักษณะ 3 ทรัพย์
-ลักษณะ 4 นิติกรรม
-ลักษณะ 5 ระยะเวลา
-ลักษณะ 6 อายุความ

บรรพ 2 หนี้
-ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-ลักษณะ 2 สัญญา
-ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง
-ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
-ลักษณะ 5 ละเมิด

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
-ลักษณะ 1 ซื้อขาย
-ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน
-ลักษณะ 3 ให้

บรรพ 4 ทรัพย์สิน
-ลักษณะ 1 บทเบ็ดเตล็ดทั่วไป
-ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
-ลักษณะ 3 ครอบครอง

บรรพ 5 ครอบครัว
-ลักษณะ 1 การสมรส
-ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
-ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู

บรรพ 6 มรดก
-ลักษณะ 1 บทเบ็ดเตล็ดทั่วไป
-ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
-ลักษณะ 3 พินัยกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748442433 (ปกอ่อน) 545 หน้า
ขนาด: 105 x 144 x 25 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน