0
ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564)
พร้อมด้วย : ข้อสังเกต การเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายใหม่ของศาล ในการสั่งคำร้อง ขอให้กำหนดโทษใหม่ และให้ใช้บัญชีมาตรฐานวงเงินประกันใหม่ แนวทางการใช้กฎหมายใหม่ให้เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) พร้อมด้วย ข้อสังเกต : ข้อสังเกต การเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายใหม่ของศาล ในการสั่งคำร้อง ขอให้กำหนดโทษใหม่ และให้ใช้บัญชีมาตรฐานวงเงินประกันใหม่ แนวทางการใช้กฎหมายใหม่ให้เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด/นักโทษ และตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลกำหนดโทษของจำเลยใหม่ในคดียาเสพติด โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- คำอธิบายว่าด้วยการใช้กฎหมาย (ที่ออกมาในภายหลัง) ในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
- ประมวลกฎหมายยาเสพติด (ทั้งหมด 186 มาตรา)

ภาค 1 การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด (ม.1-107)
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 2 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ลักษณะ 3 การควบคุมยาเสพติด
ฯลฯ

ภาค 2 การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม แก่ผู้ติดยาเสพติด (ม.108-123)
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 2 คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- ลักษณะ 3 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ฯลฯ

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 และใช้ความใหม่แทนแล้ว)
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169391111 (ปกอ่อน) 191 หน้า
ขนาด: 143 x 208 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย ตราสามดวง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน