0
ประมวลรัษฎากร ปี 2560
แก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากรฉบับต่าง ๆ จนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560 ฯลฯ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560 ที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ ข้อความเบื้องต้น ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการภาษีอากร ได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าต่อไป

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
- ประมวลรัษฎากร
- ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
- ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
- หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
- หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
- หมวด 3 ภาษีเงินได้
- หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- หมวด 6 อากรแสตมป์
- ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164450097 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน