0
ลด 10%
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2005)
เรียบเรียงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ101.70 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 20106-2005)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์ราชวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 9 บท ได้แก่ การหาพื้นที่และปริมาตร การประมาณราคางานพื้นผิว งานฝ้าเพดาน งานประตูและหน้าต่าง งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานสี งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล และบันทึกสรุปรายการประมาณราคา โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดแะแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

สารบัญ

บทที่ 1 การหาพื้นที่และปริมาตร
บทที่ 2 การประมาณราคางานพื้นผิว
บทที่ 3 การประมาณราคางานฝ้าเพดาน
บทที่ 4 การประมาณราคางานประตูและหน้าต่าง
บทที่ 5 การประมาณราคางานผนังและตกแต่งผิวผนัง
บทที่ 6 การประมาณราคางานสี
บทที่ 7 การประมาณราคางานไฟฟ้า
บทที่ 8 การประมาณราคางานสุขาภิบาล
บทที่ 9 บันทึกสรุปรายการประมาณราคา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837717 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน