0
ประวัติวรรณคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย)
เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีขั้นพื้นฐานของผู้ที่เริ่มศึกษาวรรณคดี โดยมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นเรื่องประวัติความเป็นมาของวรรณคดีที่สำคัญของไทยสมัยต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย

    หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 บท ในแต่ละบทได้อธิบายเอาไว้ค่อนข้างละเอียด ทั้งนี้เพราะต้องการให้ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายให้มากที่สุด เพราะถ้าผู้ศึกษามีความรอบรู้ สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาวรรณคดีขั้นสูงต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 วรรณคดีสมัยสุโขทัย
บทที่ 2 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยอยุธยา
บทที่ 3 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
บทที่ 4 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
บทที่ 5 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

คำนิยม
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ เขียนหนังสือประวัติวรรณคดีไทย 1 กล่าวถึงวรรรคดีสมัยสุโขทัยจนถึงวรรณกรรมสมัยอยุธยา โดยจัแบ่งบทชัดเจนอ่านสะดวก ผู้เขียนได้คัดสรรวรรรคดีไทยจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยวรรณคดีหลักที่เป็นเรื่องต้องรู้ และวรรรคดีสำคัญที่เป็นเรื่องน่ารู้ เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่ น่าจะเป็นนิสิตนักศึกาาได้มีพื้นฐานความรู้เรื่องวรรณคดีไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งประเภทการแต่ง เนื้อหาสาระสำคัญจากตัวบท วรรณศิลป์ในการประพันธ์ ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับบริบททางสังคม อีกทั้งยังเห็นภาพรวมในด้านพัฒนาการของวรรณคดีไทยที่สืบทอดต่อเนื่องและคลี่คลายจากสมัยหนึ่งสู่อีกสมัยหนึ่งศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์
หนังสือประวัติวรรรคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย) เล่มนี้นับเป็นผลิตผลของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจศึกษาค้นคว้า และเรียบเรียงเป็นหนังสือให้ผู้มีใจรักและสนใจวรรณคดีไทยได้ศึกษากันต่อไปรองศาสตราจารทวีศักดิ์ ปิ่นทอง- อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340270 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 191 x 262 x 9 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน