0
ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 +เฉลย
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
หนังสือ75.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชา "ประวัติศาสตร์" โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "สมัยรัตนโกสินทร์" พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 3 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 4 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 5 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 6 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ 7 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019052100079 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน