0
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เล่ม 1 +เฉลย
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เล่ม 1" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของสมัยสุโขทัย แบบทดสอบปรนัย 100 ข้อ พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
เรื่องที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
เรื่องที่ 3 การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 4 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 5 สังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 6 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 7 ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
เรื่องที่ 8 ความเสื่อมของสมัยสุโขทัย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019052100109 (ปกอ่อน) 92 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน