0
ประสาทวิทยาพื้นฐาน
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ปัญหาทางประสาทวิทยาพบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เนื้อหาในตำราระบบประสาทวิทยาพื้นฐานจะประกอบด้วยความรู้ประสาทกายวิภาคศาสตร์เพื่อช่วยในการบอกตำแหน่ง
รอยโรค การตรวจร่างกายทางระบบประสาท แนวทางการสืบค้นเพิ่มเติมและการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการทางระบบประสาทต่างๆรวมถึงโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน ซึ่งได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากคู่มือประสาทวิทยาเบื้องต้น

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

 • บทที่ 2 การตรวจร่างกายทางระบบประสาท

 • บทที่ 3 แนวทางการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยที่มาด้วยอาการผิดปกติทางระบบประสาท

 • บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว

 • บทที่ 5 แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคของไขสันหลัง

 • บทที่ 6 ประสาทวิทยาของโรคทางกาย

 • บทที่ 7 กลุ่มอาการปวดศีรษะและใบหน้า

 • บทที่ 8 โรคหลอดเลือดแดง

 • บทที่ 9 โรคปลอกประสาทอักเสบ

 • บทที่ 10 กลุ่มอาการพาร์กินสันและโรคพาร์คินสัน

 • บทที่ 11 ภาวะสมองเสื่อม

 • บทที่ 12 โรคลมชัก

 • บทที่ 13 Central nervous system inflection

 • บทที่ 14 โรคของกล้ามเนื้อ และ Myasthenia gravis

 • บทที่ 15 โรคของเส้นประสาท

 • บทที่ 16 ประสาทวิทยาในโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

 • บทที่ 17 ประสาทวิทยาในภาวะหลอดเลือดแดงอักเสบ

 • บทที่ 18 รังสีวิทยาของระบบประสาท

 • บทที่ 19 ตัวอย่างผู้ป่วยและการอภิปราย

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์
  - พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1),อ.ว.(ประสาทวิทยา)
  - American Board of Psychiatry and Neurology
  - American Board of Clinical Neurophysiology
  - อาจารย์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
  - พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1),อ.ว.(ประสาทวิทยา)
  - American Board of Psychiatry and Neurology
  - Certificate in Neuromuscular diseases and EMG
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยประสาทวิทยา สาขาอายุรศาสตร์
  สถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  จรุงไทย เดชเทวพร
  - พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2),ว.ว.(อายุรศาสตร์),ว.ว.(ประสาทวิทยา)
  - อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),ปร.ด.(วิทยาการระบาดคลินิก)
  - อาจารย์ หน่วยประสาทวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  พรภัทร ลิขิตธนสมบัติ
  - พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2),ว.ว.(ประสาทวิทยา)
  - อาจารย์ หน่วยประสาทวิทยา สาขาวิชาอายุศาสตร์
  สถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สัญสนีย์ พงษ์ภักดี
  - พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ,ว.ว.(อายุรศาสตร์) ,ว.ว.(ประสาทวิทยา)
  - อาจารย์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล
  - พ.บ.,ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป)
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารังสีวิทยา
  สถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745719021 (ปกอ่อน) 464 หน้า
  ขนาด: 182 x 260 x 22 มม.
  น้ำหนัก: 815 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม.
  เดือนปีที่พิมพ์: 03/2004
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน