0
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
เป็นเวลากว่าสองพันปีมาแล้วที่หนังสือเล่มนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อวิถีธรรมของพุทธศาสนิกชนนับล้าน อรรถกถาขององค์ทะไลลามะซึ่งแจกแจงความหมายของพระสูตรนี้ไว้โดยละเอียด
ผู้เขียน องค์ทะไลลามะ
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นเวลากว่าสองพันปีมาแล้วที่ "คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร" มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อวิถีธรรมของพุทธศาสนิกชนนับล้าน อรรถกถาของ "องค์ทะไลลามะ" ซึ่งแจกแจงความหมายของพระสูตรนี้ไว้โดยละเอียด จะพาเราไปสัมผัสความเป็นมาที่ทรงคุณค่าของการตีความคัมภีร์ที่กระทำกันในสายธรรมอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา คำสอนขององค์ทะไลลามะที่แสดงไว้ ณ ที่นี้เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักคำสอนของ "พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน" อย่างครบถ้วน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนของทุกสายธรรม

สารบัญ

ส่วนที่ 1 พระพุทธศาสนาภายใต้บริบท
- บทที่ 1 แสวงพัฒนาการทางจิตวิญญาณ
- บทที่ 2 ศาสนาในโลกปัจจุบัน
- บทที่ 3 รากฐานของพุทธศาสนา
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 หฤทัยสูตร
- บทที่ 6 อารัมภบท
- บทที่ 7 สู่มรรคาพระโพธิสัตว์
- บทที่ 8 ความไร้ตัวตนภายใต้บริบท
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 วิถีแห่งพระโพธิสัตว์
- บทที่ 23 การเจริญโพธิสัตว์

ภาคผนวก
- อรรถาธิบาย "หฤทัยสูตร" โดยละเอียด
- คำอุทิศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167102801 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง, สนพ. มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับEssence of The Heart Sutra
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน