0
ปรับสร้างประเทศไทยใหม่ : Reinventing Thailand
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความหมาย "ความเป็นไทย" นั้น อาจต้องใช้เวลาสำหรับการพัฒนา ปรับปรุง และขัดเกลาแนวคิดนี้ให้สมบูรณ์ขึ้น จนสามารถจะปฏิบัติได้อย่างมีความ "พอประมาณ" หรือมี "สมดุลในเชิงพลวัต"
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ปรับสร้างประเทศไทยใหม่" เล่มนี้ ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในสังคมการเมืองไทย จากแง่มุมทางด้านสังคมวิทยาและปรัชญาการเมือง ตลอดจนเสนอทางออกในการแก้ปัญหา ด้วยการน้อมนำแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปฏิบัติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมของพลเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาธิปไตย ที่มีทั้งคุณภาพ และคุณธรรม โดยเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สามารถตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมายกร่าง "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ภายใต้แนวพระราชดำรัสคุณธรรม 4 ประการ

สารบัญ

ตอนที่ 1 สังคมการเมืองไทย
- บทที่ 1 วิกฤติและโอกาส
- บทที่ 2 อุดมการณ์ความเป็นไทย
- บทที่ 3 วิกฤติการเมือง
- บทที่ 4 ปัญหาเชิงโครงสร้าง

ตอนที่ 2 ศาสนาแห่งพลเมือง
- บทที่ 5 ทฤษฎีสังคมการเมือง
- บทที่ 6 เทวสิทธิ์กับสัญญาประชาคม
- บทที่ 7 ธรรมวิทยาแห่งพลเมือง
- บทที่ 8 วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ตอนที่ 3 พระมหากษัตริย์ในฐานะประกาศกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง
- บทที่ 9 พระราชอำนาจ
- บทที่ 10 หัวใจของประชาธิปไตย
- บทที่ 11 คุณธรรมสี่ประการ
- บทที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งความเห็นพ้อง
- บทที่ 13 หลักสี่ข้อของรัฐธรรมนูญใหม่
- บทที่ 14 มือที่มองไม่เห็นของกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
- บทที่ 15 กับดักทางการเมือง
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "ปรับสร้างประเทศไทยใหม่" เล่มนี้ เริ่มด้วยการเสนอภาพของสังคมการเมืองไทย ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไปข้างหน้า แต่แล้วก็หวนกลับมาเป็นวิกฤติซ้ำซาก จึงควรวิเคราะห์ให้ชัดถึงสาเหตุ เมื่อรู้ตรงกันถึงเหตุปัจจัย ก็อาจร่วมมือกันแก้ไขที่เหตุ แทนที่จะทะเลาะกันเรื่อยไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้แปลงเปลี่ยนผล ซึ่งก็คือวิกฤติดังกล่าวให้เป็นโอกาสของการสร้างระบบการเมืองที่เสถียรภาพ ข้อค้นพบของผู้เขียน (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง) คือการสร้างระบบ เช่น ต้องการการประนอม ดุลยภาพ และคุณภาพ ผู้ออกแบบระบบไม่ควรเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่มุ่งประโยชน์ของกลุ่มตนโดยเฉพาะ ที่สำคัญคือ ก่อนที่จะออกแบบระบบ เราควรร่วมกันคิดและร่วมกันทำความเข้าใจ ถึงโครงสร้างของอำนาจและอิทธิพลเชิงสังคมวิทยาที่มีอยู่ในสังคมการเมืองไทย โดยเฉพาะรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่มีความขัดแย้ง กับวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยโคทม อารียา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169206248 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างอนาคตไทย, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน