0
ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น
เติมความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เป็นพื้นฐานในระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น ด้วยพื้นฐานหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ (Grammar) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป เนื้อหาสาระที่จัดทำสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เขียนเชื่อมั่นว่าเมื่อนักเรียนหรือผู้สนใจมีความตั้งใจที่จะปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยทำความเข้าใจจากเนื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัด ในแต่ละบทแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน

สารบัญ

Lesson 1. Alphabets, Consonants and Vowels ตัวอักษร พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ
Lesson 2. Punctuations เครื่องหมายวรรคตอน
Lesson 3. Part of Speech ประเภทของคำในภาษาอังกฤษ
Lesson 4. Nouns คำนาม
Lesson 5. Articles คำนำหน้านาม
Lesson 6. Numvbers in English ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
Lesson 7. Pronouns คำสรรพนาม
Lesson 8. Adjectives คำคุณศัพท์
Lesson 9. Possessive Adjectives คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
Lesson 10. Adverbs คำวิเศษณ์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418301 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน