0
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้และแบบทดสอบท้ายบท ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์การตรวจสอบชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องกลึงและงานกลึง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องเจาะและงานเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องกัดและงานกัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เครื่องไสและงานไส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162746086 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน