0
ฝึกจับใจความ ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
เรียนรู้การอ่าน การอ่านบทร้อยแก้วผ่านนิทานชวนคิดทั้ง 3 เรื่องตามหลักมรรคมีองค์ 8
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการคิดอย่างหลากหลาย ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพถึงความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ไปพร้อม ๆ กัน อันนำไปสู่ความสำเร็จในการนำความรู้ไปใช้ ตลอดจนความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเองได้ดี ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากความทุกข์ มีความเบิกบานใจ

    สำหรับหนังสือ "ฝึกจับใจความ : ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอ่านบทร้อยแก้วผ่านนิทานชวนคิดทั้ง 3 เรื่อง คือ ต้นไม้คุยกัน, บ้านสุขแค่เอื้อม, เอาเยี่ยง…ไม่เอาอย่าง ตามหลักมรรคมีองค์ 8 พร้อมคำถามชวนคิดและแนวคำตอบ ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะเชื่อมโยงหลักธรรมะ และคุณธรรมพื้นฐานที่เด็กควรเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจและรักในการเรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้อหาภายในเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สารบัญ

เรื่องที่ 1 ต้นไม้คุยกัน
- ตอนที่ 1 น้อยใจจัง
- ตอนที่ 2 รักษ์ใจด้วยปัญญา
- ตอนที่ 3 ไม่...ลำเอียง
ฯลฯ

เรื่องที่ 2 บ้านสุขแค่เอื้อม
- ตอนที่ 1 มารู้จักกันเถิด
- ตอนที่ 2 เพราะเราเข้าใจ
- ชวนคิด
ฯลฯ

เรื่องที่ 3 เอาเยี่ยง...ไม่เอาอย่าง
- ตอนที่ 1 ส่วนลึกในใจ
- ตอนที่ 2 ครูเล่าว่า
- ตอนที่ 3 เปลี่ยนแปลงตนเอง
ฯลฯ

คำนิยม
แบบฝึกชุด "อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" แม้จะมีแนวคิดผสมผสานทั้งหลักสากลและที่ครูไทยเคยชิน แต่ผู้เขียนก็ได้วางรูปแบบที่แตกต่างไปจากวิถีดั้งเดิม กล่าวคือผู้เขียนใช้วิธีเขียนบทอ่านเป็นเรื่องเล่าบทสนทนาและบทร้อยกรองอย่างสั้น ๆ เน้นการฟัง การพูด การอ่านมากกว่าการเขียน ผู้เขียนได้สอดแทรกธรรมะในแต่ละเล่ม แต่ละบทไว้มาก การนำชุดแบบฝึกทั้ง 5 เล่มไปใช้ฝึกการอ่านจึงต้องคำนึงถึงพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน ความพร้อม ความสามารถในการรับรู้ ตลอดจนวิธีการสอนของครูอย่างเหมาะสม หวังว่าแบบฝึกหัดทั้ง 5 เล่มนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ทั้งทางด้านการฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการพัฒนาลักษณะนิสัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ที่ได้พากเพียรเขียนแบบฝึกชุดนี้ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัตน์- ราชบัณฑิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160452620 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน