0
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) (PDF)
ปรับเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 เพิ่มเติมแบบฝึกหัด สำหรับฝึกทบทวนบทเรียน ใช้เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2 การบวก การลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 3 การคูณ การหาร
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 ทศนิยม
บทที่ 8 มุม
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304665 (PDF) 256 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน