0
ฝึกเขียน เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวเลขไทย-อารบิก เล่ม 3
แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์สำคัญด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ33.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ฝึกเขียน เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวเลขไทย-อารบิก เล่ม 3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก โดยเนื้อหาในเล่มออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ โดยใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต อ่านตัวเลข ฝึกนับจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เด็ก ๆ สามารถเขียนได้ถูกต้องตามมาตรฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมในเล่มใช้หลักการและแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291582 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 2 มม.
น้ำหนัก: 90 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน