0
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ (ปกแข็ง)
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ เป็นพจนานุกรมซึ่งรวบรวมและอธิบายคำศัพท์ทั่วไปทุกประเภทที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ หลักธรรม พระวินัย พิธีกรรม ประวัติบุคคลสำคัญ ตำนาน และวรรณคดีที่สำคัญ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์" เล่มนี้ เป็นพจนานุกรมซึ่งรวบรวมและอธิบายคำศัพท์ทั่วไปทุกประเภทที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ หลักธรรม พระวินัย พิธีกรรม ประวัติบุคคลสำคัญ ตำนาน และวรรณคดีที่สำคัญ และอีกมากมาย โดยศัพท์ที่รวบรวมมาอธิบายในหนังสือนี้ แยกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พุทธศาสนประวัติ มีพุทธประวัติเป็นแกน รวมถึงสาวกประวัติ ประวัติบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ตลอดจนตำนาน และเรื่องราวที่มาในวรรณคดีต่างๆ เฉพาะที่คนทั่วไปควรรู้, ธรรม คือหลักคำสอน ทั้งที่มาในพระไตรปิฎก และในคัมภีร์รุ่นหลังมีอรรถกถาเป็นต้น รวมไว้เฉพาะที่ศึกษาเล่าเรียนตามปกติ และเพิ่มบางหลักที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และวินัย หมายถึง พุทธบัญญัติที่กำกับความประพฤติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และในที่นี้ให้ความหมายครอบคลุมถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมบางอย่างที่ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคุมประสานสังคมของชาวพุทธไทยสืบต่อกันมา

สารบัญ

อักษรย่อชื่อคัมภีร์
- ก-อ

ผนวก คำนำบูชาในวันสำคัญ
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309078 (ปกแข็ง) 632 หน้า
ขนาด: 163 x 215 x 38 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์การศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน