0
พบลิงที่ครึ่งทาง (Meeting The Monkey Halfway) (PDF)
หนังสือเพื่อพัฒนาจิตด้วยตนเองที่พร้อมจะนำจิตวิญญาณของคุณไปสู่อิสรภาพเหนือการพึ่งพาสิ่งอื่นใด
หนังสือ156.75 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือธรรมะเพื่อการฝึกการเจริญภาวนา ที่นำเสนอทัศนคติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อโลก สอนวิธีเยี่ยวยาจิตในลักษณะเดียวกันกับการรักษาความเจ็บป่วย และทุพพลภาพของร่างกาย หนทางเพื่อการเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณนี้ เป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ให้เกิดความรื่นรมย์ ผ่องแผ้ว ส่องประกายด้วยความสงบสุข เป็นสภาวะที่จิตใจได้กลับคืนสู่บ้านที่แท้จริง...

สารบัญ

- บทนำ
- Meditation and the Mind Understanding the Relationship Between the Two : การเจริญภาวนาและจิต การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
สองสิ่ง
- Softening and Stretching Affirmations : นวดเฟ้นข้อคิดเชิงวิปัสสนา
- Reflections for the Heart : สะท้อนดูใจ
- Recycled World : โลกรีไซเคิล
- A Chameleon Called Self : กิ้งก่าเปลี่ยนสี
- Cool Heart, Wise Heart : จิตที่สงบเย็น จิตถึงพร้อมด้วยปัญญา
- Wisdom – Our Birthridht The Wisdom of Wisdom, or Don’t Sell Wisdom Short : ปัญญา – สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
- Whem a Rose Loses Its Rose-ness : เมื่อกุหลาบสิ้นเสน่ห์
- Everything is One: ทุกสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียว ฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522290000164 (PDF) 168 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน