0
พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2563)
หลักกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563)" เล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการปรับปรุงแก้ไขพยานพิสดารที่จัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้จัดทำขอยืนยันเจตนาในการจัดทำหนังสือทุกเล่มว่า ต้องการเผยแพร่แนวการจัดทำ ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากคำบรรยายและหนังสืออื่นในเรื่องเดียวกัน

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ และเพื่อให้ทราบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ล่าสุด โดยมิได้มุ่งหวังให้ใช้สำหรับการเก็งข้อสอบอย่างถูกต้องแท้จริง ซึ่งจะยังให้คุณสามารถทำข้อสอบหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ประเด็น
- การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
- ภาระการพิสูจน์
- คำท้า
- พยานหลักฐานที่รับฟังได้
ฯลฯ

พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
- การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน
- การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา
- การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
- หน้าที่นำสืบในคดีอาญา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165656030 (ปกอ่อน) 556 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน