0
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (PDF)
"ราชา มุข็ มนุสสาน์" พระราชาเป็นประมุขของประชาชนประเทศไทยมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองตลอดมาหลายศตวรรษ พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
e-books(PDF) ?475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ราชา มุข็ มนุสสาน์" พระราชาเป็นประมุขของประชาชนประเทศไทยมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองตลอดมาหลายศตวรรษ พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักริวงศิ)ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๗o ปี เมื่อเสด็จสวรรคต พระราชโอรสพระองค์เดียว คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑o) ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานทรงบำเพ็ญพระราชกรณิยกิจเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยสืบไป

สารบัญ

- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
- น้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก
- พระราชพิธีเบื้องต้น ๖-๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒-๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
- พระราชพิธีเบื้องปลาย ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840235497 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน