0
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล (PDF)
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
e-books(PDF) ?475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ราชา มุข็ มนุสสาน์" พระราชาเป็นประมุขของประชาชนประเทศไทยมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองตลอดมาหลาย ศตวรรษ พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ “ แห่งพระบรมราชจักริวงศ์) ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๗๖ ปี เมื่อเสด็จสวรรคต พระราชโอรส พระองค์เดียว คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดิศริสินทร มหาชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑o) ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานทรงบำเพ็ญพระราชกรณิยกิจเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยสืบไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840239761 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน