0
พระปกเกล้าฯ กับคณะราษฎร
ถอดรหัสความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้เกี่ยวข้อง และบันทึกคําอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรครั้งประวัติศาสตร์ ที่พิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
หนังสือ427.50 บาท
สารบัญ

- คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
- บันทึกย่อการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ของ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ฯลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2477
- พระราชบันทึก ข้อไขต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร
- รายงานบันทึกย่อการไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2477
- บันทึกย่อการไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพระเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศ หลวงธำนงนาวาสวัสดิ์ ครั้งที่ 4
- ตอบพระราชบันทึกไขความลงวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2477
- รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2477
- รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 29/2477
- บันทึกการเฝ้าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5
- คำแปลโทรเลขเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ เบื้องหลังการสละราชสมบัตินั้น จากเอกสาร ภายในหนังสือเล่มนี้ จะเห็นถึงความปัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างรัชกาลที่ 7 และคณะราษฎร หลายบทหลายตอน มิได้ราบรื่น งดงาม หรือเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย "พระองค์สละราชสมบัติด้วยความเต็มพระทัย หรือทรงถูกบีบบังคับให้สละราชสมบัติกันแน่"

มูลเหตุอะไรที่ทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทันที เอกสารในหนังสือ "พระปกเกล้าฯ กับคณะราษฎร" เล่มนี้ มีทั้งบันทึก หนังสือ และโทรเลขโต้ตอบ ที่มีผู้เซ็นรับรองเอกสารทุกชิ้น ถอดรหัสความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้เกี่ยวข้อง และบันทึกคําอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรครั้งประวัติศาสตร์ ที่พิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163885890 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 24 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน