0
พระปิยมหาราช (พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 5) (ปกแข็ง)
ประวัติศาสตร์ การปฏิรูปแผ่นดินของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย
หนังสือ760.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราช พระองค์ทรงพระอุตสาหะในพระราชกิจและพระราชดำริทุกสรรพกิจใหญ่น้อยครบถ้วนบริสุทธิ์ทุกประการ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า นำประโยชน์สุขสู่ปวงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้มีความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ดังพระราชสมัญญานามที่ปวงประชาราษฎร์พร้อมใจน้อมถวายเทิดทูน ด้วยความเคารพสักการะแด่พระองค์ว่า "พระปิยมหาราช" และ "พระพุทธเจ้าหลวง" 

    หนังสือ "พระปิยมหาราช (พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 5)" เล่มนี้ จึงน้อมนำพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครองราชสมบัติ การปฏิรูปแผ่นดินและพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณแก่แผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น การปฏิรูปการศึกษา การบริหารราชการ ปฏิรูปกองทัพ รักษาเอกราช การเลิกทาส การเสด็จประพาสต้น ประพาสหัวเมืองต่าง ๆ ประพาสประเทศเพื่อนบ้าน ประพาสยุโรป การพัฒนาบ้านเมือง อาทิ สร้างทางรถไฟ การโทรเลข การช่างศิลปะแบบตะวันตก การศาสนาและคณะสงฆ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนาเท่าเทียมกับอารยประเทศ จนสยามประเทศเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

สารบัญ

- เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
- ครองราชย์
- การปฏิรูปแผ่นดิน
- การเล่าเรียนในสมัยโบราณ
- การพัฒนาจากที่ปรึกษาต่างประเทศ
- เสด็จประพาสในรัชกาล
- เสด็จประพาสต้น
- เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก
- เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง
- เพื่อนต้นจากแผ่นดิน
- พระบารมีปกเกล้าชาวสยาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167818160 (ปกแข็ง) 1192 หน้า
ขนาด: 150 x 217 x 62 มม.
น้ำหนัก: 1335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน