0
พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎก (ปกแข็ง)
พร้อมความเป็นมาของเรื่องและคำอธิบายพุทธวจนะของพระอรรถกถาจารย์
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎก (ปกแข็ง)" เล่มนี้ สืบเนื่องมาจากความเมตตาของ "ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี" ได้ปรารภและมีบัญชาให้ ท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง และคณะทำงาน ค้นคว้า เรียบเรียง วิเคราะห์ และอรรถาธิบายถึงที่มาแห่งคาถาธรรมบททั้งหมด รวมทั้งได้เมตตาให้จารึกข้อคิดหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำมาประยุกต์เพื่อประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งปัญญา ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น อันหมายรวมถึงความมั่นคงและยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนาในอนาคตกาล

สารบัญ

- บทนำเรื่อง
- ความเป็นมาของพุทธวจนะเรื่อง "ธมมปทคาถา" และอรรถกถา "ธัมมปทัฎฐกถา"
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 1 : ยมกะวรรค (ว่าด้วยเรื่องธรรมคู่ เป็นต้น)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 2 : อัปปมาทะวรรค (ว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทและความประมาท)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 3 : จิตะวรรค (ว่าด้วยเรื่องจิต)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 4 : บุปผะวรรค (ว่าด้วยเรื่องดอกไม้)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 5 : พาละวรรค (ว่าด้วยเรื่องคนพาล เป็นต้น)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 6 : ปัณฑิตะวรรค (ว่าด้วยเรื่องบัณฑิต)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 7 : อรหันตะวรรค (ว่าด้วยเรื่องพระอรหันต์)
- คาถาธรรมบทวรรคที่ 8 : สหัสสะวรรค (ว่าด้วยเรื่องวาจาหนึ่งพัน เป็นต้น)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309740 (ปกแข็ง) 888 หน้า
ขนาด: 218 x 303 x 54 มม.
น้ำหนัก: 2635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน