0
พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต ความเป็นไทย (PDF)
พระยาอนุมานราชธนเป็นนักปราชญ์ที่แตกต่างจากปัญญาชนอื่นๆ ในสังคมไทย ในแง่ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทุกฝ่าย
หนังสือ218.50 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปทำความเข้าใจชีวิตและผลงานของ "พระยาอนุมานราชธน" ในแง่ของการสร้างความหมายของ "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" โดยพิจารณาอย่างสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางอุดมการณ์ในสังคมไทย ตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 จนถึงต้นทศวรรษ 2510 การมองในแง่นี้ถือเป็นมุมมองใหม่ที่จะช่วยให้เข้าใจผลงานแต่ละเรื่องของพระยาอนุมานราชธนอย่างลึกซึ้งและรอบด้านขึ้น ตลอดจนเข้าใจอิทธิพลของผลงานทั้งหมดของพระยาอนุมานราชธนต่อสังคมไทยชัดเจนขึ้น

สารบัญ

1. บทนำ
2. ภูมิหลังและพื้นฐานความคิดของพระยาอนุมานราชธน
3. การตอบสนองนโยบายทางการเมืองและวัฒนธรรมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในทศวรรษ 2480
4. การนิยาม "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" ในทศวรรษ 2470
5. การเสนอความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในทศวรรษ 2500-2510
6. บทสรุป

คำนิยม
อาจารย์สายชลรู้จักงานนิพนธ์ของพระยาอนุมานฯ เป็นอย่างดี ใช้ข้อมูลที่เป็นจดหมายเหตุ รวมทั้งหนังสืออีกจำนวนมาก อาจารย์ได้ขุดข้อเท็จจริงใหม่ๆ ขึ้นมานำเสนอ และวิเคราะห์ของงานพระยาอนุมานฯ ทุกทศวรรษ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า งานนิพนธ์เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ (oeuvre) อันหนึ่งอันเดียวกัน ที่สำคัญคือ หนังสือเล่มนี้ได้ช่วยเปิดสอนให้เรามองทะลุเข้าไปเห็นวิธีคิดของผู้นำไทยศ.ดร.เครก เจ เรย์โนลด์ส์
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300013528 (PDF) 276 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน