0
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ กับมาตรา 28, 32, 33, 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หนังสือ57.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561" เล่มนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ กับมาตรา 28, 32, 33, 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

    เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

สารบัญ

หมวด 1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวด 2 การไต่สวน
หมวด 3 การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
หมวด 4 การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด 5 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
หมวด 7 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด 8 ความร่วมมือกับต่างประเทศ
หมวด 9 สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวด 10 กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวด 11 บทกำหนดโทษ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703560 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 210 x 296 x 6 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน