0
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง (ฉบับใช้งาน)
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการยกเลิกกฎหมายจำนวนถึง 46 ฉบับและนำมาบัญญัติใหม่
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อันเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วย สุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรสามิตไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ จึงมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการยกเลิกกฎหมายจำนวนถึง 46 ฉบับและนำมาบัญญัติใหม่เป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ฉบับนี้

สารบัญ

- หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- หมวด 2 ใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ
- หมวด 3 บทกำหนดโทษ
- บทเฉพาะกาล
- อัตราค่าธรรมเนียม
- บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
- กฎกระทรวง
- ประกาศกระทรวง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162603143 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีรภาส, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน