0
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 + 5 ปี (แฟ้ม 609)
แฟ้มกฎหมายใหม่ + 5 ปี ครอบคลุมระเบียบที่เกี่ยวข้องตามบทเฉพาะกาล
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ออกใหม่สุด พร้อมกฎกระทรวงหลายสิบฉบับ มีประกัน 5 ปี พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ล่าสุดตามคูปอง พระราชกฤษฎีกา ออกตามแฟ้ม 606 และการเชื่อมโยงฐานความผิด ดัชนีคำค้น คำพิพากษาฎีกา ระเบียบประกาศข้อบังคับท้ายแฟ้ม

สารบัญ

- บทนิยามศัพท์
- หมวด 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- ส่วนที่ 1 บททั่วไป
- ส่วนที่ 2 การเสียภาษีสรรพสามิต
- ส่วนที่ 3 การจดทะเบียนสรรพสามิต
- ส่วนที่ 4 คลังสินค้าทัณฑ์บน
- ส่วนที่ 5 การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี
ฯลฯ
- หมวด 2 ใบอนุญาตสำหรับสินค้า สุรา ยาสูบ และไพ่
- ส่วนที่ 1 สุรา
- ส่วนที่ 2 ยาสูบ
- ส่วนที่ 3 ไพ่
- ส่วนที่ 4 การแสดงใบอนุญาติ การเปลี่ยนแปลง สถานที่ และการโอนใบอนุญาต
- ส่วนที่ 5 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
- หมวด 3 บทกำหนดโทษ
- บทเฉพาะกาล
- หมายเหตุ
- อัตราค่าธรรมเนียม
- บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9110000000977 (ปกอ่อน) 225 หน้า
ขนาด: 220 x 315 x 16 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน