0
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา (ปกแข็ง)
เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า บันทึกเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุงศรอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า บันทึกเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุงศรอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี และมาจบในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประกอบด้วย

    - ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร
    - อธิบายเหตุการณ์ก่อนกรุงศรีอยุธยา
    - ประวัติขอม ประวัติไทย ประวัติพม่า สุโขทัย ล้านนา
    - เหตุแห่งการสร้างกรุงศรีอยุธยา
    - อธิบายเรื่องในรัฐกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

    ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้รวบรวมไว้ในครั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์และความสะดวก อันยังเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทยที่ทรงคุณค่าต่อไป

สารบัญ

- พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 1
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 2
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ 2
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรและพระรัฏฐาธิราช
- อธิบายเรื่อง ในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช
- อธิบายเรื่อง ในสมัยขุนวรวงศาธิราช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164371200 (ปกแข็ง) 888 หน้า
ขนาด: 152 x 219 x 50 มม.
น้ำหนัก: 1060 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน