0
พระอภิธรรมใครว่ายาก ฉบับย่อ กระชับ ลัด สั้น ง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
หนังสือเล่มนี้เป็นตอนแรก ซึ่งจะอธิบายความจริงอันเป็นที่สุด 4 ประการ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาพระอภิธรรมชั้นสูงต่อไป
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สิ่งทั้งหลายที่ห้อมล้อมตัวเราในชีวิตประจำวัน เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง รถยนต์ คน สัตว์ ตลอดจนวัตถุสิ่งของรอบตัวเรา ฯลฯ แม้กระทั่งตัวตนของเรา ชื่อนามสกุล ยศถาบรรดาศักดิ์ เกียรติยศชื่อเสียง ญาติมิตร บริวาร ทรัพย์สินเงินทอง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นความจริงชั้นเปลือกนอกที่เรียกว่า บัญญัติธรรม หรือ สมมุติบัญญัติ หรือ สมมุติสัจจะ ซึ่งเป็นความจริงโดยสมมุติ (Artificial Turth, Conventional Truth) ทั้งสิ้น

    ยังมีความจริงอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความจริงในระดับลึกสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เป็นความจริงอันเป็นที่สุดที่เรียกว่า ปรมัตถสัจจะ (Absolute Truth, Ultimate Reality) ความจริงในระดับนี้คือการทำงานของจิต+เจตสิก และรูปที่มีการเกิด-ดับ-เกิด-ดับ...ฯลฯ สืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา เป็นความจริงของธรรมชาติที่พ้นจากสมมุติบัญญัติ เป็นความจริงที่มิได้มีบุคคล หรือมีอัตตาตัวตนตามที่หลงเข้าใจผิดมาตลอด ความรู้ในเรื่องนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงได้ ตรัสรู้ได้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วทรงนำมาแสดงให้พวกเราได้รู้ตาม ผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงขั้นนี้จะสามารถละอัตตาตัวตน ละกิเลส และเข้าถึงความดับทุกข์ คือ มรรค ผล นิพพาน ได้ในที่สุด

    หากคุณต้องการทราบความจริงอันเป็นที่สุดของชีวิตในระดับปรมัตถสัจจะ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้แล้ว ด้วยการอธิบายแบบย่อ กระชับ ลัด สั้น ง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ธรรมชาติของจิต และประเภทของจิต
บทที่ 3 อกุศลจิต 12
บทที่ 4 อเหตุกจิต 18
บทที่ 5 กามาวจรโสภณจิต 24
บทที่ 6 มหัคคตจิต 27
บทที่ 7 โลกุตตรจิต 8
บทที่ 8 เจตสิก และการแบ่งประเภทของเจตสิก
บทที่ 9 อกุศลเจตสิก 14
บทที่ 10 โสภณเจตสิน 25
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165727587 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิธิชมรมเผยแพร่พระสัทธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม, กองทุน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน