0
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เป็นตำราที่ศึกษาอย่างเจาะลึกถึงประวัติและวิวัฒนาการของพฤติกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคโรมัน โบราณถึงยุคปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวรวมถึงวิธีการวัดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว ฯลฯ
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พฤติกรรมนักท่องเที่ยว" เล่มนี้ เป็นตำราที่ศึกษาอย่างเจาะลึกถึงประวัติและวิวัฒนาการของพฤติกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคโรมันโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวรวมถึงวิธีการวัดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว กระบวนการการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ความสำคัญของภาพลักษณ์และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและการศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยวและการแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวโดยการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ไปจนถึงแนวทางการสร้างความพึงพอใจและการวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

    กรณีศึกษาจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาด นักบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและงานบริการ ไปจนถึงผู้ที่สนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการท่องเที่ยวทุกคน

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
บทที่ 2 การท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและรูปแบบของการท่องเที่ยว
บทที่ 3 อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเที่ยว
บทที่ 5 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
บทที่ 6 การเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
บทที่ 7 การรับรู้กับการท่องเที่ยว
บทที่ 8 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
บทที่ 9 การติดต่อทางสังคมระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน
บทที่ 10 ค่านิยมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740330554 (ปกอ่อน) 572 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน