0
พฤติกรรมน่ารัก
พฤติกรรมน่ารัก เป็นพฤติกรรมสุภาพ เหมาะสม เป็นลักษณะสำคัญของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมไทย คนที่มีพฤติกรรมน่ารักทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ รู้สึกมั่นคง ปลอดภัย...
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมพฤติกรรมต่างๆ จากประสบการณ์การสอนและการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะที่เป็นพฤติกรรมภายในให้เป็นพฤติกรรมภายนอกที่วัดได้จริง มีคุณค่าทั้งด้านการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของมนุษย์ นิสิต นักศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของมนุษย์ได้ เพราะมีการวิเคราะห์ออกเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ พร้อมทั้งด้านการปฏิบัติ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปจะได้เห็นแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นคนน่ารัก บิดา มารดา ครู อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้แก่เด็กได้

สารบัญ

1. มีสามัญสำนึก
2. รู้จักประมาณตน
3. กตัญญูกตเวที
4. วางตัวเหมาะสม
5. อดทนอดกลั้น
6. มีความสุภาพอ่อนน้อม
7. มีความซื้อสัตย์
8. มีความเกรงใจ
9. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
10. ไว้วางใจผู้อื่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740325482 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 148 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน