0
ลด 10%
พฤติกรรมผู้บริโภค : Consumer Behavior รหัสวิชา 30202-2002
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ143.10 บาท
e-books(PDF) ?141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) รหัสวิชา 30202-2002 มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและทฤษพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 2 แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
บทที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภคและผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847266 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน